Oświadczenie w sprawie polityki dotyczącej przeciwdziałania pracy niewolniczej

Oczekujemy, że wszyscy nasi współpracownicy będą wspierać i stosować następujące środki ochrony przed współczesnym niewolnictwem:

W naszej organizacji lub w naszych łańcuchach dostaw zupełnie nie tolerujemy nowoczesnego niewolnictwa. Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie współczesnego niewolnictwa w obojętnie której części naszej organizacji lub łańcucha dostaw jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla nas lub w naszym imieniu. Pracownikom nie wolno się angażować w żadne działania, które mogą prowadzić do lub sugerować naruszenie niniejszych zasad, ani ich zatajać.

Zobowiązujemy się współpracować z naszymi interesariuszami i bezpośrednimi dostawcami, aby przeciwdziałać ryzyku współczesnego niewolnictwa w naszej działalności i łańcuchu dostaw.

W ramach naszych procedur zlecania pracy uwzględniamy szczególny zakaz korzystania z nowoczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz wymóg przestrzegania naszego Kodeksu Etycznego, który określa minimalne standardy zwalczania współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.

Nasze procedury rekrutacyjne wymagają, aby agencje pracy i rekrutacyjne oraz inne podmioty zapewniające pracowników dla naszej firmy przestrzegały naszego Kodeksu Etycznego. Dostawcy zatrudniający pracowników za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych są również zobowiązani do uzyskania zgody tych podmiotów na przestrzeganie Kodeksu Etycznego.