Ochrana oznamovatelů / Whistleblowing
Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání

Ve věcech rovného zacházení nebo diskriminace nebo v případě otázek týkajících se zákonného a etického jednání se zaměstnanci mohou obrátit na personální oddělení zaměstnavatele nebo na etickou linku společnosti Berkshire Hathaway www.brk-hotline.com, bezplatná linka 800 – 143-337.

V souladu s povinnostmi uloženými naší společnosti Eden Europe s.r.o., IČO 26159716, se sídlem v Nám. Práce 483/1, 679 04 Adamov, sp. zn. C 47499 vedená u Krajského soudu v Brně, zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („zákon o ochraně oznamovatelů“) jsme zavedli vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Níže shrnujeme základní informace, které Vás, jakožto oznamovatele, mohou zajímat.

Kdo může být oznamovatelem a na jaká oznámení se vztahuje zákonná ochrana?

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost pro naši společnost (zaměstnanec, praktikant či stážista), která se v této souvislosti dozvěděla o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u naší společnosti a které:

 • má znaky trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí alespoň 100.000,- Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve specifikovaných oblastech (daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, požadavků na výrobky včetně jejich bezpečnosti, ochrany životního prostřední, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů atd.).

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává či nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. nepřijímáme oznámení od jiných osob než od našich zaměstnanců, praktikantů nebo stážistů. 

Jak je možné podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Naše společnost umožňuje oznamovateli podat oznámení písemně a ústně. Oznámení se podávají příslušné osobě, kterou za tímto účelem naše společnost jmenovala:

Příslušná osoba: Tomáš Čermák

tel: +420 602 301 757

Adresa: Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, IBC, Příkop 6, 602 00 Brno

Písemné oznámení:

 • v elektronické podobě na e‑mailovou adresu příslušné osoby, ke které nemá nikdo jiný přístup;
 • v listinné podobě poštou na adresu příslušné osoby, listinná podání musí být v zalepené obálce s onačením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“, jinak není možné zajistit dostatečnou ochranu oznamovatele;

Ústní oznámení:

 • telefonicky příslušné osobě v pracovní dny od 9:00 do 15:00;
 • na žádost oznamovatele i osobně;
 • ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Je možné podat anonymní oznámení?

Naše společnost nepřijímá anonymní oznámení. V oznámení musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné identifikovat oznamovatele.

Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení

Příslušná osoba nejpozději do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení. Příslušná osoba oznamovatele nevyrozumí, pokud o to požádal, příp. je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Důvodnost oznámení příslušná osoba posoudí do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve stejné lhůtě taktéž oznamovatele vyrozumí o výsledcích posouzení. Ve složitých případech je možné lhůtu o 30 dnů prodloužit, a to maximálně dvakrát. O prodloužení a důvodech, které k prodloužení vedly, příslušná osoba vyrozumí oznamovatele před uplynutím lhůty.

V případě, že příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, poučí oznamovatele o možnosti podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Podání oznámení prostřednictvím externího systému Ministerstva spravedlnosti

Vedle podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti mohou oznamovatelé podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřizovaného Ministerstvem spravedlnosti.

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně, písemně, osobně (na žádost oznamovatele) nebo na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Další podrobnosti ohledně podávání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.

Ochrana oznamovatele a dalších chráněných osob

Oprávněný oznamovatel ani další chráněné osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů nesmí být vystaveni odvetným opatřením v souvislosti s podáním oznámení a společnost nesmí ani umožnit, aby byli vystaveni odvetným opatřením ze strany jiných osob.

Zpracování osobních údajů oznamovatele 

Zpracování osobních údajů upravují Zásady zpracování osobních údajů – informace pro oznamovatele, které jsou k dispozici na www.eden-retail.com v sekci Ochrana oznamovatelů/​Whistleblowing.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

Základní, informace o tom, jak můžete Vy, naši zaměstnanci, praktikanti a stážisti podat oznámení, jaké oznámení je chráněno zákonem, nebo jak probíhá vyřizování oznámení, se dozvíte v Informaci pro oznamovatele možného protiprávního jednání dostupné na www.eden-retail.com v sekci Ochrana oznamovatelů/​Whistleblowing. Další informace pro zaměstnance obsahuje také příslušná vnitřní směrnice společnosti.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Příjemci osobních údajů.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty.

Změny těchto zásad.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost Eden Europe s.r.o., IČO 26159716, se sídlem v Nám. Práce 483/1, 679 04 Adamov, sp. zn. C 47499 vedená u Krajského soudu v Brně („Společnost“).

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat.

Společnost určila k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení příslušnou osobu. Kontaktní údaje příslušné osoby naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Osobní údaje, které v souvislosti s oznámeními, které prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podáte, shromažďujeme, a právní základ a účel jejich zpracování jsou podrobně popsány níže.

Osobní údaje

Základní identifikační a kontaktní údaje oznamovatele:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • kontaktní údaje,
 • jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele.

Údaje související s oznámením:

 • podrobnosti o přijetí, posuzování a vyřízení oznámení,
 • shrnutí obsahu oznámení,
 • osobní údaje dalších osob uvedených v oznámení.

Účel zpracování

 • příjem a posuzování oznámení v souladu se zákonem,
 • prevence páchání protiprávního jednání,
 • vynucování dodržování právních předpisů a interních předpisů Společnosti

Právní základ zpracování

 • plnění zákonných povinností Společnosti,
 • oprávněný zájem Společnosti na dodržování právních předpisů jejich zaměstnanci a prevenci protiprávního jednání

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údajů získáváme především od oznamovatele a dalších osob zúčastněných na vyřizování oznámení nebo ze systémů či evidencí vedených Společností. Taktéž je můžeme v rámci prověřování daného oznámení získat z veřejně přístupných zdrojů, od jiných osob či orgánů veřejné moci.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů oznamovatele a dalších v rámci oznámení/​prošetřování oznámení identifikovaných osob je příslušná osoba, která přijímá, eviduje, posuzuje a prošetřuje jednotlivá oznámení.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci za podmínek stanovených zákonem.

Informace o totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osobách je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnost nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů používá moderní zabezpečovací systémy. Konkrétně jsme přijali vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze příslušné osobě, která přijímá, eviduje, posuzuje a prošetřuje jednotlivá oznámení.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je budeme potřebovat ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny (viz výše), pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. při soudním sporu nebo pro účely kontroly) a ke splnění našich zákonných archivačních povinností.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, osobně, poštou, telefonicky nebo e‑mailem na níže uvedených kontaktech. V případě, že využijete možnosti kontaktovat nás poštou, využijte zalepenou obálku s onačením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“.

Příslušná osoba: Tomáš Čermák
E‑mail: oznameni.eden-eu@weinholdlegal.com
tel: +420 602 301 757
Adresa: Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář, IBC, Příkop 6, 602 00 Brno

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění budete mít vždy k dispozici na webových stránkách www.marmonfoodservice.cz v sekci Ochrana oznamovatelů/​Whistleblowing a v rámci interní dokumentace Společnosti.

Personal data protection 

Marmon Holdings, Inc. Privacy Policy

Effective Date: July 8, 2019

Marmon Holdings, Inc. and its subsidiaries (collectively “Marmon,” “we,” “us,” “our”) respects your privacy and takes the responsibility of protecting the Personal Information that you provide to us via our website (the “Site”). This Privacy Policy is intended to outline our practices regarding the collection, use, disclosure, and protection of information received from users of the Site, including users in the European Economic Area (“EEA”) (collectively, “you” or “user”). For the purposes of compliance with the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”), we are the “controller” of Personal Data (i.e., Personal Information) we receive from you.

Within this Privacy Policy, users may be referred to as Data Subjects. A Data Subject means an identified or identifiable natural person in the EEA as set forth in the GDPR.

We have undertaken the steps required to comply with the GDPR, where applicable, as well as the EU‑U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss‑U.S. Privacy Shield Framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of Personal Information transferred from the European Union and Switzerland to the United States, respectively.

Scope

This Privacy Policy applies to the Site, which includes https://www.marmon.com/index.html, its subdomains, and all of the websites and internet properties owned or operated by us, regardless of the medium in which the Site is accessed by a user (e.g., via a web or mobile browser).

Information We Collect

We may collect several types of information from and about users of the Site, including:

Personal Information: We may collect personally identifiable information (“Personal Information”) from you in a variety of ways including, but not limited to, when you use, navigate, and/​or complete forms on the Site as well as in connection with other activities, services, features, or resources we make available. Personal Information may include, without limitation, first and last name, email address, username and password, and IP address.

Usage Information: When you use and navigate the Site, we may collect additional information from you that may not, by itself, reasonably identify you as the source (“Usage Information”). Usage Information may include, without limitation, information regarding your computer, the type of internet browser you are using, the location from which you are visiting the Site, the type of computer operating system you are using to access the Site, the domain name of the website from which you linked to the Site, the internet service provider utilized, or the areas of the Site you visited and the actions you performed on the Site. We will take reasonable measures to ensure that the Usage Information we collect is not personally identifiable and may not later be easily used to identify you as otherwise required by applicable law.

Children Under the Age of 13

The Site is not intended for children under 13 years of age. We do not market to and do not knowingly collect any Personal Information from or about a child under the age of 13 without the consent of the child’s parent or legal guardian. If we discover that we have inadvertently collected information from a child under 13 years of age, we will promptly take all reasonable measures to delete such information from our systems.

How We Collect Information

We may also collect Personal Information and Usage Information (collectively, “Your Information”):

Directly From You: We may collect Personal Information from you when you voluntarily provide Personal Information to us by, for example, completing forms on the Site, when you email us, and in connection with other Marmon activities, services, features, or resources.

Through Your Use of the Site: We may record Usage Information that your browser transmits when you visit the Site. We may also collect Usage Information about how you access and interact with the Site through the use of automated tracking technology, such as “cookies” and “web beacons.” A cookie is a small data file that is transferred to a web browser, which enables the Site to remember and customize your subsequent visits. Most internet browsers automatically accept cookies. You can instruct your browser to block the acceptance of cookies or to provide you with a warning prompt before you accept cookies from the Site. Please refer to your internet browser’s instructions to learn more about these functions. If you reject cookies, the functionality of the Site may be limited and you may not be able to participate in several of the Site’s features. Additionally, we may use web beacons, which are single-pixel, electronic images embedded in the Site that allow us to gather information about your browsing activities on the Site.

From Third-Party Services: We may collect Personal Information about you from third parties whose privacy practices may differ from the practices described in this Privacy Policy. We do not endorse or make any representations or warranties concerning, and will not in any way be liable for, any informational content, products, services, software, or other materials available through third parties. Your use of third parties’ services and/​or third-party websites is governed by and subject to the terms and conditions of those third parties and/​or third-party websites. We encourage you to carefully review the privacy policies and statements of such third parties and/​or third-party websites.

How We Use Your Information

We reserve the right to use Your Information for various general purposes to help enhance your experience. These purposes may include, but are not limited to:

Customer Service and User Communications: We may use Your Information, including Personal Information, to help us respond to your inquiries, questions, requests and support needs more efficiently.

Provision of and/​or Support of Products and Services: We may use Your Information for the purposes of providing and supporting our products and services.

Direct Marketing: We may use Your Information to send you promotional materials. You have the option to opt-out of receiving direct marketing.

Business Optimization: We may use Your Information in managing our everyday business needs. We may also use your feedback to improve the Site and our services.

How We Disclose Information

We will not share, sell, or distribute Your Information with any third parties including any of our affiliated companies, officers, directors, shareholders, subsidiaries, agents, or representatives, except as provided in the following circumstances:

Service Providers: Your Information may be shared with third-party service providers that assist us in providing customer support, communicating with customers, and promoting our services, as well as third-party service providers that provide other services to us relating to the Site and/​or our services.

Law Enforcement, Safety, and Legal Processes: Your Information may be shared with law enforcement or other government officials if it relates to a criminal investigation or alleged criminal activity. We may also share Your Information if required or permitted to do so by law, for fraud protection and credit risk reduction purposes, or in the good-faith belief that such action is necessary to protect and defend the rights, property, or users of the Site. We may further share Your Information to act under urgent circumstances to protect the safety of our employees or a member of the public, or to comply with a judicial proceeding, court order, or legal process.

Sale or Acquisition of Assets: If we become involved in a transaction involving the sale of our assets, such as a merger or acquisition, or if we are transferred to another company, we may disclose and/​or transfer Your Information as part of the transaction. If the surviving entity in that transaction is not us, the surviving company may use Your Information pursuant to their own privacy policies, and those policies may be different from our Privacy Policy.

How to Withdraw Your Consent

At any time, Data Subjects from the EEA may withdraw consent you have provided to us for using, disclosing, or otherwise processing your Personal Information. You may withdraw your consent by communicating your request at the Contact Information provided below.

Please note that your withdrawal of consent to process certain Personal Information about you (1) may limit our ability to deliver services to you and (2) does not affect the lawfulness of our processing activities based on your consent before its withdrawal. Note that even after withdrawing consent, Marmon may use, disclose, or otherwise process your Personal Information if required by law to do so.

Legal Rights

EEA Data Subject Rights: Under certain circumstances, Data Subjects from the EEA may have the following rights under the GDPR:

 • To access the Personal Information we maintain about you
 • To be provided with information about how we process your Personal Information
 • To correct your Personal Information
 • To have your Personal Information erased
 • To object to or restrict how we process your Personal Information
 • To request your Personal Information to be transferred to a third-party

To exercise the above rights, please contact us at the information provided below. We will consider and process your request within a reasonable period of time. Please be aware that under certain circumstances, the GDPR may limit your exercise of these rights.

California Resident Rights: California law provides that California residents have a right to request businesses to tell them how their Personal Information has been shared, if at all, with third parties for the third parties’ direct marketing purposes. To make such a request, please contact us at the information provided below.

Data Security

The Site uses commercially reasonable security measures to protect Your Information. However, no data transmitted over or accessible through the internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we attempt to protect Your Information, we cannot ensure or warrant that Your Information will be completely secure from misappropriation by hackers or from other nefarious or criminal activities, or in the event of a failure of computer hardware, software, or a telecommunications network.

Privacy Shield Policy

Marmon complies with the EU‑U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss‑U.S. Privacy Shield Framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of Personal Information transferred from the European Union and Switzerland to the United States. Marmon has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles. If there is any conflict between the terms of this Privacy Policy and the Privacy Shield Principles, the Privacy Shield Principles shall govern. To learn more about the Privacy Shield program, and to view our self-certification on the Privacy Shield List, please visit https://www.privacyshield.gov/.

The U.S. Federal Trade Commission (“FTC”) has jurisdiction over Marmon’s compliance with Privacy Shield and Marmon is subject to the investigatory and enforcement powers of the FTC.

Marmon notifies individuals about Personal Information it collects from them, the purpose for which Personal Information is collected and used, and how to contact Marmon with privacy concerns within the Privacy Policy. Marmon also notifies individuals about the type of third parties to which it discloses Personal Information and the purposes for the disclosures within this Privacy Policy. Marmon obtains Personal Information only as permitted by the Privacy Shield Principles or with the consent of the affected individual. Consent for Personal Information to be collected, used, and/​or disclosed in certain ways may be required in some situations. Marmon is committed to subject all Personal Information received from the European Union and/​or Switzerland in reliance on the Privacy Shield to the Privacy Shield Principles.

In addition to Marmon, the following entities adhere to the Privacy Shield Principles and are covered under Marmon’s Privacy Shield self-certification:

 • The Marmon Group Limited (Trading Divisions) 
  • Cerro E.M.S. Limited
  • Ecowater Systems Limited
  • Eden Industries (UK) Limited
  • Future Metals (UK) Limited
  • Sloane Group (Holdings) Limited
  • Marmon Highway Technologies Europe
 • Procoves SAS
 • Catequip S.A.S.
 • RSCC Wire & Cable LLC
 • CCPI Europe Ltd
 • TE Wire & Cable LLC
 • Future Metals LLC Sp. Zo.o.
 • Zephir S.p.A.
 • Lindenau Full Tank Services GmbH
 • Angelo Po Grandi Cucine S.p.A.
 • Angelo Po Iberica S.L.
 • Angelo Po France Sarl
 • Marmon Pasta Solutions S.r.l.
 • Marmon Italia S.r.l.
 • Prince Castle Kitchen Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
 • Prince Castle LLC
 • Ecowater Systems LLC
 • Ecowater Systems Poland Sp.Z.o.o.
 • Ecowater Systems Italia S.r.l.
 • Ecowater Systems Germany GmbH
 • Ecowater Systems Europe NV
 • SISU Axles Inc.
 • Penn Aluminum International LLC
 • Fontaine Fifth Wheel Company (US)
 • TSE Brakes GmbH
 • Artform International Limited
 • Trade Fixtures Europe GmbH

Choice

To the extent permitted under the Privacy Shield Principles, Marmon reserves the right to process Personal Information in a manner consistent with the purposes for which the information was collected and without the individual’s knowledge.

When required by the Privacy Shield Principles, Marmon offers individuals the opportunity to opt out of disclosures of Personal Information to a third party or the use of Personal Information for a purpose that is different from the purposes for which it was originally collected or subsequently authorized by the individuals.

Marmon will comply with the Privacy Shield Principles with respect to disclosures of Sensitive Personal Information, including, when applicable, obtaining the explicit consent (i.e., opt-in consent) of an individual prior to disclosing Sensitive Personal Information to a third party or using Sensitive Personal Information for purposes other than those for which it was originally collected or subsequently authorized by the individual.

Accountability for Onward Transfer

Marmon is potentially accountable and liable in cases of onward transfers of Personal Information to third parties, such as when third parties acting as agents on our behalf process Personal Information in a manner inconsistent with the Privacy Shield Principles. Marmon will ensure that any third party to which we disclose Personal Information provides the same level of privacy protection as is required by the Privacy Shield Principles and agrees in writing to provide an adequate level of privacy protection.

Marmon may transfer Personal Information to third party agents, or service providers, who perform functions on our behalf, such as managed IT service providers or other third parties who facilitate the provision of our services to individuals such as marketing, sales, product support and services, and other purposes. We enter into written agreements with those third party agents and service providers requiring them to provide the same level of protection the Privacy Shield requires and limiting their use of Personal Information to the specified services provided on our behalf.

Under some circumstances, Marmon may be required to disclose Personal Information when necessary to respond to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements.

Data Security and Integrity

Marmon applies administrative, technical, and physical safeguards designed to provide Personal Information in our possession with reasonable protections from loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. However, we cannot guarantee the security of Personal Information accessible on or transmitted via the internet.

Marmon processes Personal Information in ways compatible with the purpose for which Personal Information was collected, or as otherwise authorized by an individual. To the extent necessary for such purposes, Marmon takes reasonable steps to make sure that Personal Information is accurate, complete, current, and otherwise reliable with respect to its intended use.

Access

Individuals have the right to obtain Marmon’s confirmation of whether we maintain Personal Information relating to you. Further, Marmon will provide you access to Personal Information we maintain about you upon your request and within a reasonable time period. If you become aware that Personal Information we maintain about you is inaccurate, or if you would like to update, delete, or review your Personal Information, you may contact Marmon using the contact information provided below.

Marmon may also limit or deny access to Personal Information where providing such access would be unreasonably burdensome or expensive in the circumstances, or as otherwise permitted by the Privacy Shield Principles. If Marmon determines that your access should be restricted in a particular instance, we will provide you with an explanation of our determination and respond to any inquiries you may have. In some circumstances, Marmon may charge a reasonable fee, where warranted, for access to Personal Information.

Recourse, Enforcement, and Liability

In compliance with the Privacy Shield Principles, Marmon commits to resolve complaints about our collection or use of individual Personal Information. European Union and/​or Swiss individuals with inquiries or complaints regarding our Privacy Shield policy should contact Marmon at the Contact Information provided below.

Marmon has further committed to refer unresolved Privacy Shield complaints to JAMS (fka Judicial Arbitration and Mediation Services), an alternative dispute resolution provider located in the United States. The services of JAMS are provided at no cost to individuals. If an individual does not receive timely acknowledgment of their complaint from us, or if Marmon has not resolved their complaint, please contact or visit https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield for more information or to file a complaint.

Under certain conditions, an individual may invoke binding arbitration for complaints regarding Privacy Shield compliance not resolved by us. For additional information, please reference Annex I of the Privacy Shield Framework at: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Arbitration, if any, will be conducted in accordance with JAMS’s arbitration rules in effect. The services of JAMS are provided at no cost to individuals.

Modifications

This Privacy Policy was last modified at the date first printed above. Please note that we may update this Privacy Policy from time-to-time in our sole discretion. We encourage you to frequently check this Privacy Policy for any changes to stay informed about how we are helping to protect Your Information. We will not lessen your rights under this Privacy Policy without your explicit consent. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy periodically and become aware of modifications.

External Links

This Site may contain links to other websites. We do not endorse or make any representations or warranties concerning, and will not in any way be liable for, any informational content, products, services, software, or other materials available on an external website, even if one or more pages of the external website are framed within a page of this Site. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices or policies of such other websites.

Accessing and Updating Information

If you ever wish to access Your Information or to have Your Information deleted, updated, changed, or modified, you may do so by contacting us at the information provided below. To cancel your account and have your information returned to you, please also contact us at the information provided below. We will make commercially reasonable efforts to handle requests to update or modify Your Information within thirty (30) days.

If you would like to opt-out of receiving direct marketing communications from us, you may do so by following any instructions included in the communication or by contacting us at the information provided below.

How to File a Complaint

You may file a complaint regarding this Privacy Policy or our privacy practices by communicating with us using the Contact Information provided below.

Additionally, Data Subjects from the EEA may file a complaint with EU data protection authorities (“DPAs”). A list of DPAs from the European Commission may be found here: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.

Contact Information

If you would like to contact us with questions or comments concerning the accuracy and/​or privacy of Your Information, or if you believe that we have not adhered to this Privacy Policy, please notify us by contacting the following:

Marmon Holdings, Inc.
181 West Madison Street, 26th Floor
Chicago, Illinois 60602
Phone: (312) 372‑9500
Email: commdept@marmon.com